Endringene skal legge til rette for videre utvikling og verdiskaping for lokalsamfunn som kan bli rammet av naturfarer, samtidig som personsikkerheten er ivaretatt.

25.11 2022

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på høring forslag om endringer av byggteknisk forskrift (TEK17).

De foreslåtte endringene gjelder TEK17 §§ 7-2 Sikkerhet mot flom og 7-4 Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred. De foreslåtte endringene inngår i et pågående arbeid med å gjennomgå kravene til sikkerhet mot naturfarer i plan- og bygningsloven og TEK17.

Departementet foreslår for det første et nytt andre ledd i TEK17 § 7-4 som åpner for en forenklet prosedyre for å kunne tillate utbygging der sannsynligheten for fjellskred eller flodbølge som følge av fjellskred er 1/5000 eller mindre per år.

For det andre foreslås det å utvide unntaksbestemmelsen i TEK17 § 7-4 til også å omfatte primærvirkninger av fjellskred. Det vil si områder som rammes direkte av skred, og ikke bare indirekte gjennom flodbølge som følger skredet.

For det tredje foreslås det at storulykkevirksomheter, det vil si virksomheter som håndterer farlige kjemikalier, ikke skal være underlagt totalforbud mot plassering i flomutsatte områder etter TEK17 § 7-2 første ledd. Det foreslås også å avgrense forbudet i § 7-2 første ledd til bygninger som er avgjørende for nasjonal eller regional beredskap, og å åpne for at kravet også kan oppfylles med sikringstiltak.

Høringen finner du på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Høringsfrist er 13. januar 2023.

Kilde: www.dibk.no