Forslaget bygger på økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven som Stortinget vedtok den 22. juni 2018.

11.1. 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring. Forslaget bygger på økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven som Stortinget vedtok den 22. juni 2018.

Den nye budsjett- og regnskapsforskriften gir regler om både økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning.

 Forskriften skal gjelde for kommunene og fylkeskommunene, kommunale og fylkeskommunale, interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap, samt for lånefond.

 Den nye forskriften vil erstatte følgende forskrifter:

  • forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)
  • forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), og
  • forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak

Forslaget til ny forskrift er hjemlet i den nye kommuneloven §§ 14-3, 14-4, 14-6, 14-8 og 14-9. Departementet har her fått hjemmel til å gi forskrifter om blant annet;

  • hvilke oversikter som økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet skal inneholde
  • hvilke utgifter og inntekter som hører til i henholdsvis drifts- og investeringsdelen av årsbudsjettet mv.
  • om regnskapsføringen og regnskapsavslutningen
  • Departementet er også gitt enkelte hjemler til å fastsette forskriftsbestemmelser som gir unntak fra lovbestemmelser.

Kap 3.1 oppsummerer sentrale forslag

Departementet foreslår at budsjett- og regnskapsforskriften skal gjelde fra og med budsjett- og regnskapsåret 2020. Det legges samtidig opp til at økonomibestemmelsene i ny kommunelov kapittel 14 trer i kraft fra samme tidspunkt. Årsbudsjettet for 2020 og økonomiplanen for perioden 2020-2023, som skal vedtas før utgangen av 2019, skal dermed utarbeides og vedtas i tråd med reglene i ny kommunelov og ny forskrift. Budsjett og regnskap for 2019 skal utarbeides og vedtas i tråd med gjeldende regler.

Dere som ønsker å gi innspill til denne høringen, finner høringsdokumentene her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing–ny-budsjett–og-regnskapsforskrift/id2622959/

Frist for å sende innspill til FKT er 15. mars 2019

Høringsfristen  til departementet er 12. april 2019