Fagtema

Endringer i kommunens årsberetning etter fristens utløp

FKT stilte spørsmål til Kommunal og moderniseringsdepartementet om revisjonsberetningen vil være dekkende når den ikke bygger på den siste versjonen av kommunens årsberetning.

Kommunene gjør i blant endringer i årsberetningene sine etter at regnskapsrevisor har avgitt revisjonsberetning. FKT sendte derfor en henvendelse til Kommunal og moderniseringsdepartementet med spørsmål om revisjonsberetningen vil være dekkende når den ikke bygger på den siste versjonen av årsberetningen.

Departementet svarer at dersom kommunen gjør endringer i årsberetningen etter at regnskapsrevisor har avlagt revisjonsberetning, er utgangspunktet at regnskapsrevisor skal kalle tilbake revisjonsberetningen og avgi en ny. Den nye revisjonsberetningen skal da være basert på den endelige versjonen av årsberetningen. Departementet legger likevel til grunn at behovet for å kalle tilbake revisjonsberetningen og avgi en ny revisjonsberetning må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dersom kommunen har gjort mindre endringer i årsberetningen som ikke påvirker innholdet i revisjonsberetningen, mener departementet at regnskapsrevisor ikke skal være nødt til å avgi en ny revisjonsberetning. På den måten sikrer man at avgivelsen av revisjonsberetningen ikke utsettes mer enn nødvendig, og at tidsplanen for regnskapsbehandlingen i kontrollutvalget, formannskapet og kommunestyret ikke blir forsinket.