Fagtema

KMD: Svar på spørsmål om valg av varamedlemmer til kontrollutvalg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har svart Kontrolutvalg Fjell IKS på spørsmål om det er adgang til å velge personlige varamedlemmer til kontrollutvalget.

De relevante reglene om valg til folkevalgte organer, inkludert kontrollutvalget, følger av §§ 7-5 til 7-7.  Disse reglene innebærer at hver liste skal ha varamedlemmer i rekkefølge, og ikke i form av personlig vara.

I §§ 7-5 og 7-6 er hhv. kravene til listene og valgoppgjør ved forholdsvalg regulert. I § 7-7 er avtalevalg regulert. Selv om det i ordlyden ikke er eksplisitt sagt at varamedlemmer skal velges i rekkefølge, og ikke som personlige varamedlemmer, mener departementet at bestemmelsen klart tyder på et krav om rekkefølge. At loven åpner for å velge to flere varamedlemmer enn faste medlemmer støtter opp under en slik konklusjon.

Kontrollutvalg Fjell IKS stilte også spørsmål om det er lov med felles varamedlemsliste, uavhengig av parti. Til dette svarer departementet at departementet i lang tid har lagt til grunn at det ikke er rettslig adgang med felles varamedlemsliste.  Departementet viser til Konstitueringsrundskrivet 2019 side 19, hvor det heter at «det er ikkje høve til å opprette ei felles liste over varamedlemmer.» Departementet ga uttrykk for det samme også i Konstitueringsrundskrivet 2015 (H-12/15).

Det siste spørsmålet fra Kontrollutvalg Fjell IKS var om man må velge hele kontrollutvalget på nytt eller om det holder å velge varamedlemmene, i tilfeller hvor det ikke er lov med personlige varamedlemmer eller felles varamedlemsliste. Her viser departementet til Konstitueringsrundskrivet 2015 (H-12/15) heter det i pkt. 2.8: «Eit feilaktig val skal berre kjennast ugyldig så langt det er naudsynt for å rette den feilen som er gjort(…).» Departementet tar ikke konkret stilling til hva som er nødvendig for å rette feilen i de tilfellene som innsenderen viser til. Dette er det først og fremst opp til kommunestyret å vurdere, skriver departementet.