Foreslår endringer i IKS-loven som vil gi interkommunale selskaper mulighet til å ha digitale møter og signere sine protokoller elektronisk også etter pandemien.

IKS-ene har hatt denne muligheten midlertidig under pandemien, og erfaringene og tilbakemeldingene under pandemien viser at dette er en endring som fungerer godt og som mange ønsker skal fortsette også etter pandemien.

Departementet foreslår også å forlenge varigheten av det midlertidige unntaket om utvidet adgang til lukkede fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner på grunn av pandemien til 10. november 2021. Den skulle i utgangspunktet oppheves 1. juni.

Her kan lese proposisjonen: Prop. 143 L (2020–2021) Endringer i lov om interkommunale selskaper mv. (fjernmøter og elektronisk signering av protokoller)

Følg proposisjonen på Stortinget