Lovsaken ferdigbehandles i stortinget 7. juni. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

«Komiteen mener lovforslaget vil bidra til å styrke det lokale selvstyret og gjøre folkestyret til en viktig del av vår demokratiske styringsform. Lovforslaget tydeliggjør selvstyret og folkestyret, og komiteen mener dette er en god oppfølging av Grunnloven § 49 andre ledd om innbyggernes rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. «

Du kan lese komiteens tilråding her

Vedlegg 1 – brev fra KMD v/statsråden til komiteen:

Her svarer statsråden på spørsmål fra komitelederren ang. utelukkelse av valg for kontrollutvalgsekretærer, (§ 7-3) Statsråden presiserer her at etter § 7-3 gjelder utelukkelsen kun de som utfører sekretariatstjenester for kontrollutvalget i egen kommune.