Selv om forvaltningsloven innebærer at kommunene selv skal behandle klager på egne enkeltvedtak, er ansvaret for klagebehandling i dag på mange områder lagt til statsforvaltere. En ny KS-rapport drøfter alternativer til dagens ordning.

18.11 2022

Lokalt selvstyre og medbestemmelse har økt i perioden fra 2015 -2019 som følge av flere lovendringer. Likevel kan dagens ordning med statlig klagebehandling av kommunale vedtak ses som en svekkelse av kommunenes selvstyre og som brudd med prinsippet om at forvaltningsnivåene skal være likeverdige. Statsforvalterne har også ansvar for lovlighetskontroll av andre kommunevedtak. KS ga derfor  Proba med advokatfirmaet Lund og Co oppdraget å:

  1. Utrede kommunale klageordninger som ivaretar innbyggernes rettssikkerhet, og som kan erstatte statlige klageordninger på kommunale vedtak. Det er også ønskelig å få andre alternativer til dagens statlige klageordning.
  2. Utrede alternative organiseringer og innretninger av dagens ordning med lovlighetskontroll

Proba og Lund&Co: Utreding av nye ordninger for klagebehandling og lovlighetskontroll

På bakgrunn av litteraturgjennomgang, inkludert beskrivelser av ordninger i Danmark, Finland og Sverige, beskriver Proba med Lund & Co alternativer til dagens ordninger med statlig klagebehandling og lovlighetskontroll. Forskerne beskriver også dilemmaer både med dagens ordning og med alternative ordninger. Grunnlaget er intervjuer med aktører som har befatning med eller kompetanse på ordningene. I rapporten presenteres  funksjonelle krav som bør foreligge for å kunne etablere alternative ordninger. I tillegg har forskerne sammenstilt data om omfanget av statlig klagebehandling av kommunale enkeltvedtak og av lovlighetskontroll.

Kilde: KS  www.ks.no