8.1.2019

Den største lovendringen for kommunene i 2019 blir den nye kommuneloven, men den trer først i kraft etter valget til høsten.

Kommunal Rapport 21.12.2018:

Ny kommunelov

Stortinget vedtok ny kommunelov i juni, og 20. desember bestemte regjeringen at størstedelen av loven skal tre i kraft når de nye kommunestyrene og fylkestingene konstitueres etter valget til høsten.

Loven vil altså tre i kraft på ulike tidspunkt avhengig av når kommuner og fylker har sitt konstituerende møte – senest ved utgangen av oktober.

Kapitlene 14–16 og 28-29, som alle omhandler ulike økonomiske forhold skal tre i kraft fra 1. januar 2020. Kapittelet om internkontroll skal tre i kraft på et senere tidspunkt.

Eiendomsskatt

Eiendomsskattelovens regler for skatt på verk og bruk endres fra 2019, slik at kommunene ikke lenger kan kreve inn eiendomsskatt for produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner. Vannkraftanlegg omfattes ikke av endringen.

Verk og bruk opphører både som utskrivingsalternativ og eiendomskategori. Det innføres en ny utskrivingskategori som omfatter vannkraftanlegg, kraftnettet, vindkraftanlegg og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

Endringene skal fases inn de neste sju årene.

Reglene for eiendomsskattesatsene og økningen av dem blir også endret fra neste år.

Eiendomsskattesatsen det første året det skrives ut eiendomsskatt i en kommune kan kun være på 1 promille av takstverdien. Satsene kan kun økes med 1 promille per år.

Andre endringer

Helse og omsorg: Fra 2019 blir det innført kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter også innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. Betalingsplikten skal gjelde for pasientens oppholdskommune og ikke folkeregistrert kommune

Arbeid: Deltidsansattes fortrinnsrett til å øke sin stilling styrkes ved at det blir åpning i arbeidsmiljøloven for at de også kan ha fortrinnsrett til bare en del av en utlyst stilling – som de er kvalifisert for.

Barn: Barneloven og straffeloven endres for å styrke barns rettsvern mot vold og overgrep. En av endringene gir domstolen plikt til å vurdere om den dømte i volds- og overgrepssaker skal ilegges kontaktforbud overfor barn. Loven blir også tydeligere på at samvær ikke kan gjennomføres når det er ilagt kontakt- eller besøksforbud.

Kvalifiseringsprogrammet: 1. januar 2019 trer endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet i kraft. Endringene gjelder inngangsvilkår, varighet og innhold i kvalifiseringsprogrammet.

Kort om endringene:

  • Den nedre aldersgrensen for deltakelse i kvalifiseringsprogrammet endres fra 19 til 18 år.
  • Det gjøres en språklig endring i loven for å presisere at kommunens lovfestede mulighet til å avslå søknad om kvalifiseringsprogram fordi arbeids- og velferdsforvaltningen ikke har mulighet til å tilby program, kun er ment for unntakstilfeller.
  • Varighetsbegrensningen endres slik at program gis så lenge deltakeren oppfyller inngangsvilkårene, men likevel ikke lenger enn to år. Programmet  kan unntaksvis forlenges med inntil ett år når særlige grunner tilsier det.
  • Det er ikke lenger noen begrensninger for hvor mange ganger en person kan delta i kvalifiseringsprogrammet, så lenge inngangsvilkårene er oppfylt.
  • Det er ikke lenger noen begrensninger i hvor mange ganger en person kan tas inn igjen i et midlertidig avbrutt program.
  • Det åpnes for fravær uten kvalifiseringsstønad, slik at det gis mer rom for fleksibilitet med hensyn til f.eks. arbeidsutprøving, gjennomføring av kortere straff i fengsel og omsorg for barn
  • Mulighetene for å gjennomføre utdanning, opplæring og læretid innenfor kvalifiseringsprogrammet utvides