Personvernkommisjonen har kartlagt personvernutfordringer og konsekvenser, samt foreslått tiltak, innen offentlig forvaltning, justissektoren, skole- og barnehagesektoren og forbrukersektoren.

26.09 2022

Personvernkommisjonen ble oppnevnt av Solbergregjeringen i juni 2020 og har utredet den samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trukket frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene. Kommisjonen har blant annet kartlagt personvernutfordringer og konsekvenser, samt foreslått tiltak, innen offentlig forvaltning, justissektoren, skole- og barnehagesektoren og forbrukersektoren.

Rapporten inneholder 140 forslag til tiltak for å bedre personvernet i Norge. Hele rapporten kan leses her: NOU 2022: 11 – regjeringen.no

Kommunene og skole- og barnehagesektoren

Kommunene har som behandlingsansvarlig plikt til å skaffe den kompetansen som er nødvendig for å etterleve personvernregelverket. I praksis viser dette seg å være vanskelig for mange kommuner. Det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder tilgang til personvernkompetanse. Små kommuner har ofte få eller ingen dedikerte personvernressurser, mens større kommuner kan ha egne personvernteam med flere ansatte. Alle kommuner skal ha et personvernombud, men også her er det store variasjoner i hvordan kommunene har løst organiseringen av denne funksjonen. Datatilsynets personvernombudundersøkelse viser at mange kommuner har personvernombud ansatt på deltid eller at de deler personvernombud med flere andre kommuner. Mange personvernombud i kommunene er alene om å håndtere personvernspørsmål og har ikke andre personvernressurser eller teknologikompetanse i kommunen å støtte seg på.

Den store variasjonen i tilgang på personvernkompetanse fører til store forskjeller mellom kommunene i hvordan personvernregelverket blir etterlevd og dermed i hvilken grad personvernet til barna i skolen og barnehagen blir ivaretatt. Det fører også til forskjeller i hvilke læringsmidler store og små kommuner har ressurser til å vurdere og dermed til å ta i bruk. Ulik tilgang på personvernkompetanse påvirker altså ikke bare personvernet, men også hvilke digitale læringsmidler og pedagogiske løsninger elevene i ulike kommuner har tilgang til.

Personvernkommisjonen mener det er avgjørende for personvernet til barn i skole og barnehage at kommunene sikres tilstrekkelige personvernressurser, herunder tilgang på ressurser med grunnleggende teknologikompetanse. Dette er en forutsetning for å kunne gjøre gode vurderinger og ivareta personvernet på løpende basis.

Rapporten skal nå ut på offentlig høring.

Kilde: Kommunal- og distriksdepartementet