Sekretariatets oppgaver er omtalt i en egen paragraf

Forskrift av 17. juni 2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. juni 2019 med hjemmel i kommuneloven §§ 23-2, 24-2 og 24-4.

Forskriften er endret på noen punkter i forhold til høringsutkastet fra januar 2019. Flere av FKTs innspill er tatt med. Blant annet benevnelsen av § 1: «Begrensning av kontrollutvalgets myndighet» er endret til «Rammene for kontrollutvalgets myndighet», slik vi foreslo.

I høringsprosessen la FKT særlig vekt på behovet for å klargjøre rollefordeling og ansvar i grensesnittet mellom revisjon og sekretariat. Til en viss grad er vi blitt hørt på dette punktet når sekretariatets oppgaver nå omtales i en egen paragraf:

 § 7. Sekretariatets oppgaver:

Sekretariatet skal forberede sakene for kontrollutvalget og skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet. Sekretariatet skal også påse at kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt.

Det som er nytt i denne formuleringen sammenlignet med kommuneloven § 23-7, er at det her er tatt med at sekretariatet skal forberede sakene til kontrollutvalget. På denne måten har departementet «løftet fram» i forskriften et viktig poeng i lovforarbeidene om sekretariatets oppgaver knyttet til forberedelse av sakene til kontrollutvalget, (ref. Prop.46 L 2017-2018, kap. 24.5.4)

Det er ikke utarbeidet særskilte merknader til den nye forskriften. Departementet har imidlertid varslet at det vil komme veiledning til forskriften til høsten.

Forskriften gjelder fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023 (§ 22). Dagens forskrifter om hhv. kontrollutvalg og revisjon oppheves fra samme tidspunkt.

Lenke til den nye forskriften om kontrollutvalg og revisjon:

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2019-06-17-904