Undersøkelse utført av FKT viser at kommunene i utstrakt grad praktiserer en ordning med felles varaliste til kontrollutvalg som departementet ikke anser å være i tråd med kommuneloven

Rapporten er en videreføring av en undersøkelse som ble gjennomført våren 2020 (delrapport 1).

Delrapport 1Valg av kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg, omhandler kommunenes og fylkeskommunenes etterlevelse av kommunelovens § 23-1 ved valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023.

Rapport 1 Valg Av Medlemmer Til Kommunale Og Fylkeskommunale Kontrollutvalg 

Delrapport 2Valg av varamedlemmer til kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg, ble presentert på FKTs digitale  fagkonferanse 2. juni.  Hovedmålet med undersøkelsen var å se på kommunenes og fylkeskommunenes etterlevelse av kommunelovens §§ 7-5 til 7-7 ved valg av varamedlemmer til kontrollutvalg for perioden 2019-2023. Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 12.mars – 18.mai 2021 av Kjell Tore Wirum, 1.vara til styret i FKT.

Rapport 2 Valg Av Varamedlemmer Til Kommunale Og Fylkeskommunale Kontrollutvalg

En av utfordringene med få varamedlemmer, er muligheten til å få samlet et beslutningsdyktig, og aller helst, et fulltallig kontrollutvalg. Ved valg av gruppevise varamedlemmer, bør det være minst 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Ved valg av personlige varamedlemmer, er færre enn 2 varamedlemmer i nummerert rekkefølge ikke å anbefale.

Rapportens funn:

Varamedlemmer til kommunale kontrollutvalg

I overkant av ¼ av kontrollutvalgene har felles varaliste. Av disse består de fleste felles varalistene av 3 eller flere varamedlemmer i nummerert rekkefølge. I underkant av ¼ av kontrollutvalgene har kun gruppevise varamedlemmer. Av disse består de fleste gruppevise varalistene av 3 eller flere varamedlemmer i nummerert rekkefølge. I underkant av ¼ av kontrollutvalgene har en kombinert løsning, hvor enkelte av de faste medlemmene i kontrollutvalget har gruppevise varamedlemmer mens andre har personlige varamedlemmer. For de som har gruppevise varamedlemmer består gjerne varalisten av 2 eller flere varamedlemmer i nummerert rekkefølge. For de som har personlige varamedlemmer består gjerne varalisten av ett eller flere varamedlemmer i nummerert rekkefølge. I overkant av 1/5 av kontrollutvalgene har kun personlige varamedlemmer for hvert av de faste medlemmene i kontrollutvalget. De aller fleste av disse har kun ett personlig varamedlem.

Varamedlemmer til fylkeskommunale kontrollutvalg

I over halvparten av de fylkeskommunale kontrollutvalgene har de kun personlige varamedlemmer for hvert av de faste medlemmene. Av disse består varalistene i hovedsak av kun ett varamedlem for hvert av de faste medlemmene. I overkant av ¼ av de fylkeskommunale kontrollutvalgene har en kombinert løsning hvor enkelte av de faste medlemmene har gruppevise varamedlemmer mens de øvrige har personlige varamedlemmer. Av de faste medlemmer av kontrollutvalgene med personlig varamedlem, har et flertall av disse kun ett varamedlem. Av de gruppene av faste medlemmer med gruppevise varamedlemmer, har de fleste varalister en sammensetning på 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. I underkant av 1/5 av de fylkeskommunale kontrollutvalgene, har de faste medlemmene kun gruppevise varamedlemmer. Halvparten av varalistene har en sammensetning av 3 gruppevise varamedlemmer i nummerert rekkefølge.

Bruk av felles varaliste

I overkant av ¼ av kontrollutvalgene har felles varaliste. Av disse består de fleste felles varalistene av 3 eller flere varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Dette viser at kommunene i utstrakt grad praktiserer en ordning som departementet ikke anses som å være i tråd med kommuneloven, jfr. Kommunal- og moderniseringsdepartementet brev, datert 9.februar 2020, tolkningsuttalelse av kommuneloven §§ 7-5 til 7-7: Spørsmål om valg av varamedlemmer til kontrollutvalg. Se også under punkt 3 på side 6 i rapporten.