I en tolkningsuttalelse skriver Kommunal- og distriktsdepartementet at dersom en folkevalgt har møteplikt i både fylkeskommunale og kommunale organer, må man søke om fritak fra ett av møtene. Dette gjelder også ved fjernmøter.

Departementet fikk en henvendelse i desember med spørsmål om det er anledning til å delta på to møter i folkevalgte organer samtidig når møtene holdes som fjernmøte. Spørsmålet hadde kommet opp fordi en folkevalgt var medlem av både kommunestyret og fylkestinget, som hadde digitale møter samtidig. Den folkevalgte hadde derfor i utgangspunktet møteplikt i begge organene etter kommuneloven § 8-1.

Departementet viste til at prinsippet i kommuneloven er at de samme reglene skal gjelde for fjernmøter som ved fysiske møter. I fysiske møter vil det ikke være praktisk mulig å delta på flere møter samtidig. Dersom en folkevalgt har møteplikt i både fylkeskommunale og kommunale organer, må man søke om fritak fra ett av møtene. Departementet mente at dette ikke kunne stille seg annerledes ved fjernmøter. Formålene med møteplikten ville ikke blitt ivaretatt dersom det ble åpnet for å delta på flere digitale møter samtidig.

Departementet la derfor til grunn at det ikke er anledning til å delta på flere møter i folkevalgte organer samtidig. Det samme gjelder for andre møter, hvor folkevalgte ikke har møteplikt.

Her kan du lese hele uttalelsen: Møteplikt og deltaking i fleire møte samtidig

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet