I 2017 startet Barne- og familiedepartement arbeidet for å forbedre kompetansen i det kommunale barnevernet. Undersøkelsen viser lite forbedring når det kommer til dokumentasjon av barnevernets vurderinger og begrunnelser.

16.11 2022

Bakgrunnen for undersøkelsen av forvaltningspraksisen i det kommunale
barnevernet er blant annet at både forskning og tilsynsrapporter tyder på
manglende kompetanse i barnevernstjenestene i å benytte en systematisk,
analytisk og metodisk tilnærming i arbeidet. Flere tilsyn viser dessuten at det
er store mangler i dokumentasjonen i barnevernstjenestene, blant annet i
dokumentasjon av vurderinger og av barnets synspunkt

Rapporten konkluderer med at det fortsatt mangler i dokumentasjonen av:

 • barnevernsfaglige vurderinger
 • barns og foreldres medvirkning

Kunnskapen fra kompetansetiltakene har ikke blitt tatt
tilstrekkelig i bruk.

 • Barnevernstjenestene har varierende erfaringer med
  deltakelsen i og nytten av kompetansetiltakene.
 • Svakheter ved styring og internkontroll i
  barnevernstjenesten kan være en årsak til at
  kompetansetiltakene så langt har begrenset effekt.
 • Høy turnover og ressurssituasjonen er faktorer som
  oppleves som utfordrende for å øke kompetansen i
  barnevernstjenestene.

Riksrevisjonen finner funnene kritikkverdig:

 • Barne- og familiedepartementet har ikke hatt nok
  oppmerksomhet på hvordan kunnskapen fra
  kompetansetiltakene skal tas i bruk i det
  kommunale barnevernet.
 • Barne- og familiedepartementet har ikke sikret at
  kompetansetiltakene har ført til større forbedringer
  så langt.

Begrepet kritikkverdig brukes for å karakterisere mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke
nødvendigvis er alvorlige. Dette kan gjelde feil og mangler som har økonomiske konsekvenser,
overtredelse av regelverk eller saker som er tatt opp tidligere og som fortsatt ikke er rettet opp.

Kilde: Riksrevisjonen.no