Fagtema

Svar fra KDD – Arbeidsmiljølovens bestemmelser om ekstern varsling – kontrollutvalgets stilling

Kommunal- og distriktsdepartementets vurdering er at et varsel til kontrollutvalget ikke kan anses som eksternt varsel til en annen offentlig myndighet etter arbeidsmiljøloven.

Publisert 6.4 2022

Forum for kontroll og tilsyn og NKRF – kontroll og revisjon i kommunene stilte spørsmål til  Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om varsling til kontrollutvalget kan anses som eksternt varsel til annen offentlig myndighet etter arbeidsmiljøloven §§ 2A-2 og 2A-7. KDD oversendte saken til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) 13. september 2021, som deretter sendte svar på henvendelsen 21. februar 2022.

AID går i sin besvarelse ikke inn på det konkrete spørsmålet om kontrollutvalget kan anses for å være «en annen offentlig myndighet» etter § 2 A-7.  KDD har derfor gitt noe utfyllende veiledning om hvordan vi forstår regelverket:

«Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstakere kan varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig myndighet, jf. § 2 A-2 andre ledd. Ved slike varsel gjelder det enkelte særlige krav til taushetsplikt, jf. arbeidsmiljøloven § 2A-7.

Spørsmålet er derfor om varsling fra en ansatt i kommunen til kontrollutvalget anses som
«eksternt varsel» til en annen offentlig myndighet i henhold til arbeidsmiljøloven §§ 2 A-2 og 2 A-7. Verken ordlyden eller forarbeidene sier noe eksplisitt om kontrollutvalget anses som en annen offentlig myndighet som kan motta eksternt varsel. Ordlyden tyder på at varselet må rettes til et organ som ligger utenfor eller som er klart uavhengig av virksomheten hvor den ansatte som varsler jobber. Forarbeidene peker på at det er relevant om den offentlige myndigheten som mottar varselet, driver med en form for kontroll. Det står blant annet at «taushetsplikten [vil] være mest aktuell ved varsling til andre offentlige myndigheter som har som oppgave å håndheve, føre tilsyn med eller overvåke gjennomføringen av lover og regler» (Prop.72 L (2016–2017) kapittel 3.7.4).

Kontrollutvalget har i oppgave å føre kontroll med kommunens virksomhet. I tillegg stiller kommuneloven krav til kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatets uavhengighet, blant annet gjennom valgbarhetsreglene til kontrollutvalget i § 23-1 og kravet om sekretariatets uavhengighet i § 23-7 tredje ledd. Isolert sett kunne dette tale i retning av at varsel til kontrollutvalget anses som eksternt varsel etter arbeidsmiljøloven. Det er imidlertid kommunestyret som har det overordnete kontrollansvaret og som legger rammene for kontrollutvalgets virksomhet. Kontrollutvalget er et folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret. Det fører kontroll på vegne av kommunestyret, jf. kommuneloven § 23-1 første ledd. Kontrollutvalget er altså organisatorisk en del av kommunen og blir styrt av kommunens øverste organ.»

KDDs vurdering er derfor at et varsel til kontrollutvalget ikke kan anses som eksternt varsel til en annen offentlig myndighet etter arbeidsmiljøloven. Departementet  viser også til at Sivilombudet har lagt denne tolkningen til grunn i sak 2022/1400.