Kommunaldepartementet har avgitt en tolkningsuttalelse om innsynrett i selskaper etter koml. § 80.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har avgitt en tolkningsuttalelse av 28. august 2015 til Telemark kommunerevisjon IKS. Uttalelsen omhandler følgende problemstillinger:

Kan det kreves innsyn i ansvarlig selskap (ANS) i medhold av kommuneloven § 80?

KMD skriver at kommuneloven 80 første ledd nevner tre ulike organisasjonsformer som det på visse vilkår kan kreves innsyn i. Disse er interkommunale selskaper (jf. IKS-loven), interkommunale styrer (jf. kommuneloven § 27), ogaksjeselskaper (etter aksjeloven).

Departementet legger til grunn at § 80 uttømmende regulerer hvilke type selskaper som det kan kreves innsyn i, jf. Prop. 119 L (2011–2012) s. 16. Departementet antar derfor at det ikke er innsynsrett i organisasjons- eller selskapsformer som ikke er nevnt i bestemmelsen (for eksempel ansvarlige selskap).

KMD skriver videre at formålet med denne lovendringen tyder på at det kun er datterselskap som er organisert som aksjeselskap det kan kreves innsyn i. Ansvarlige selskap er ikke nevnt i det hele tatt i forarbeidene, noe som også underbygger at dette er en selskapsform det ikke kan kreves innsyn i.

Hva ligger det i uttrykket «heleid» som benyttes i lovforarbeidene?

I uttalelsen legger departementet til grunn at uttrykket heleid i Prop. 119 L (2011–2012) svarer til uttrykket «eier alle aksjer» i koml. § 80 første ledd.
I «heleid» ligger det først og fremst en avgrensning mot andre type eiere, som private eller staten. Departementet mener at bestemmelsen nokså klart ikke stiller krav om at selskapet er heleid av én kommune eller ett heleid kommunalt aksjeselskap.

Her kan du lese hele KMDs Tolkning av kommuneloven § 80 – innsynsrett i selskap