Bakgrunnen for spørsmålet var at åpenhetsloven gjelder for virksomheter som er regnskapspliktige etter regnskapsloven.

21.9 2022

I et brev fra Samfunnsbedriftene sendt til Barne- og familiedepartementet (BFD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) i mai 2022, ble det stilt spørsmål om åpenhetsloven gjelder for interkommunale selskaper.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon. Virksomheter som er omfattet av loven plikter å utføre aktsomhetsvurderinger og offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingen.

Bakgrunnen for spørsmålet fra Samfunnsbedriftene var at åpenhetsloven gjelder for virksomheter som er regnskapspliktige etter regnskapsloven. I regnskapslovens § 1-2 første ledd nr 4 heter det at interkommunale selskaper ikke regnes som regnskapspliktige.

Samtidig følger det av regnskapsloven § 1-2 første ledd nr.12 at regnskapspliktige virksomheter etter regnskapsloven også omfatter «andre som etter særskilt bestemmelse i eller i medhold av lov har regnskapsplikt etter regnskapsloven». Det er mange virksomheter som er regnskapspliktige etter spesiallovgivning, og blant annet bestemmer IKS-loven § 27 første ledd at interkommunale selskaper har regnskapsplikt etter regnskapsloven.

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for åpenhetsloven. I sitt svar til Samfunnsbedriftene av 30. juni 2022 slår BFD fast at åpenhetsloven ikke skiller mellom virksomheter er regnskapspliktige direkte etter regnskapsloven eller etter spesiallovgivning. Interkommunale selskaper omfattes dermed av åpenhetsloven som følge av spesialreguleringen i IKS-loven.

For øvrig er Forbrukertilsynet tildelt oppgaven med å veilede om og føre tilsyn med åpenhetsloven. Mer informasjon om loven kan derfor finnes på Forbrukertilsynets nettsider.

Kilde: Kommunalnytt nr. 5/2022