Svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på spørsmål fra Vestfold kontrollutvalgssekretariat.

Her kan du lese KMDs svar av 24. juni 2014 om administrativt vertskommunesamarbeid og kontrollutvalgets myndighet »