7. juni 2018 vedtok Stortinget den nye kommuneloven

12.11.2018
I Stortingets møte 7. juni 2018 ble det gjort følgende vedtak til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven):
Vedtaket i korthet:
Stortinget har vedtatt en ny kommunelov, jf. Prop. 46 L (2017-2018) og Innst. 369 L (2017-2018). Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner oppheves fra det tidspunkt den nye loven trer i kraft. Stortinget har videre vedtatt å be regjeringen utrede og legge fram forslag om hvordan plikten kommunesektoren har til å gi informasjon som er universelt utformet, skal innfris. Stortinget har også vedtatt å be regjeringen fremme forslag om endringer i revisjonsloven gjennom å likestille praksis fra kommunal og privat revisjon når det gjelder godkjenning som statsautorisert og registrert revisor.