Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven

§ 23 -1 

Minimum antall medlemmer i kontrollutvalget utvides fra tre til fem. Lederen kan ikke være fra samme parti som ordføreren.

Nytt er også at personer som har en ledende stilling i, eller som er medlem eller varamedlem i styre eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i, er utelukket fra valg til kontrollutvalget. Det samme gjelder for personer som har ledende stilling i, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap (jf. dagens § 27-selskap)

§ 23 – 3

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for forvaltningsrevisjoner, basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen skal vedtas politisk.

§ 23 – 6 og § 24 -10

Kontrollutvalget og revisjonen får utvidet rett til innsyn i virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen.

§ 23 – 7 og § 7 – 3

Det lovfestes at kontrollutvalgets sekretariat skal være uavhengig av kommunens administrasjon, og det fastsettes nærmere regler for dette. 

Etter § 7-3 er de som utfører sekretariatstjenester for kontrollutvalget i egen kommune utelukket fra valg til organer (jf § 7-2) i kommunen.

§ 25 – 1

Ny bestemmelse som slår fast at kommuner skal ha internkontroll, med kommunedirektøren som øverste ansvarlige. Den krever systematisk kontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover, forskrifter og vedtak følges. 

§ 26 – 1

Det lovfestes at kommuner skal utarbeide minst en eierskapsmelding i perioden med krav til innhold: kommunens prinsipper for eierstyring, oversikt over selskaper og foretak som kommunen har interesser i og kommunens formål med eierinteressene.

Samordning av egenkontrollen og tilsyn

§ 30 – 6 og 7

Det lovfestes at fylkesmannen samordner planlagte statlige tilsyn. Fylkesmannen skal formidle til andre tilsynsmyndigheter sin vurdering av situasjonen i enkeltkommuner og i fylkeskommunen.

Fylkesmannen skal drøfte med kommunene og fylkeskommunene prioritering og gjennomføring av planlagte tilsyn