Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet evaluert kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat i kommunene.

Rapporten (desember 2014) tegner et bilde av at kontrollutvalgene i stor grad fyller sin funksjon i kommunene på en god måte. Siktemålet med evalueringen var å styrke kunnskapsgrunnlaget om sentrale deler av den kommunale egenkontrollen.

Her kan du lese rapporten: Evaluering av kontrollutvalg og kontrollsekretariat