Fagkonferansen 8.-9. juni 2022

Velkommen til FKTs Fagkonferanse 2022 –  8.-9. juni på Lily Country Club

Årsmøtet vil bli holdt 8. juni, se informasjon om årsmøtet

Lily Country Club ble åpnet i 2020 og ligger på Kløfta, 20 min med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Se hotellets flotte bildegalleri

Vi starter kl. 10.00 den 8. juni (registrering mellom 09.00 og 10.00) og avslutter innen kl. 15.00 den 9. juni.

Hovedtema: (Vi tar forbehold om endringer)

  • Kontrollutvalget som bestiller

Hvordan kan kon trollutvalget bli en kreativ og aktiv deltaker i utarbeidelse av risiko- og vesentlighets vurderinger og planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll? Hvordan kan sekretariatet bidra og være en god tilrettelegger for kontrollutvalget?

«Kontrollutvalet har ansvar for at det blir ført kontroll med økonomiforvaltninga, det vil seie kontroll med at forvaltninga er i samsvar med lover og forskrifter og kommunen sine eigne reglement og vedtak. Ansvaret gjeld økonomiforvaltninga generelt og er eit særskilt ansvar ved sida av ansvaret kontrollutvalet har for rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. (Kontrollutvalsboka)

Hvordan kan kontrollutvalget bestille kontroller om økonomiforvaltningen for å ivareta påseansvaret på en systematisk og god måte?

  • Henvendelser til kontrollutvalget

Hvordan henvendelser til kontrollutvalget best kan følges opp, kan være vanskelig å avgjøre. Det er få kontrollutvalg og sekretariat som har avtalt faste rutiner for hvordan henvendelser skal mottas og følges opp.  FKT har utarbeidet en veileder med en rekke anbefalinger som vi presenterer på konferansen.

  • Habilitet og dobbeltroller

Hvorfor er habilitet og klare roller i  forvaltningen så viktig når det skal tas beslutninger som har konsekvenser for folks liv og virke? Er tilliten til forvaltningens upartiskhet så avgjørende at man i små kommuner ikke kan leve med litt inhabilitet?

  • Varslingssystem i kommuner

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Kommunene har plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling, men har kommunene i dag forsvarlige kanaler som tar imot meldinger om kritikkverdige forhold?

Flere kommuner har etablert eksterne kanaler for å sikre trygghet for varsleren. Vi vil presentere et eksempel.

  • God egenkontroll – nyheter fra departementet 

Nyheter fra departementet fra det siste året på kontrollområdet; om kontrollutvalgsboka, ny veileder  for internkontroll, nye tolkningssaker osv.

  • Internkontroll

Hvordan kan kontrollutvalget undersøke om kommunedirektøren har tilfredsstillende internkontroll?

Funn og erfaringer fra revisors arbeid.  Det er flere rapporter som viser at grunnleggende internkontroll i kommunene har store svakheter.

  • Skråblikket

Tradisjonen tro avslutter vi konferansen med et lite skråblikk

Program FKTs Fagkonferanse 8. 9. Juni

Pris: 6 900 for medlemmer | 7 300 for andre | 1 090 for ekstra overnatting 7.- 8. juni