Veilederen vil bli en del av KMDs implementeringspakke knyttet til ny kommunelov

02.04.2019

KMD har gitt FKT rollen som formidler av «best practice»

FKT skal, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, lede arbeidet med å utvikle en helt ny veileder for samordning av kommunal egenkontroll og statlig tilsyn.  

Samordningen mellom kommunenes egenkontroll og statlig tilsyn skal inngå i fylkesmannens samordningsoppgave. Selv om dette er nytt i loven, har fylkesmennene også i dag i oppgave å sørge for en slik samordning.  Det framgår av fylkesmannsembetenes virksomhets- og økonomiinstruks.

Fylkesmannsembetene blir helt sentrale for å få til samordningen mellom det statlige tilsynet og kommunens egenkontroll. Her er det viktig med god informasjon om tilsyn ut i kommunene og til de folkevalgte. Videre blir det viktig å bygge opp fylkesmannens kompetanse på kommunal egenkontroll. Det blir avgjørende å få til en samordningssynergi når tilsyn og forvaltningsrevisjon planlegges slik at ikke en aktør/et nivå blir premissleverandør for de andre.

Du kan lese hele prosjektplanen her

Tildelingsbrevet