Forum for Kontroll og Tilsyn har avgrenset sitt høringssvar til begrepet «varslingsmottaker» og kontrollutvalgets rolle i denne sammenhengen.

Høringssvar – NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern – Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet:

 Varslingsutvalgets utredning inneholder en omfattende og god redegjørelse for ulike problemstillinger knyttet til varsling, forslag til lovendringer og andre tiltak for å bedre varslervernet i norsk arbeidsliv.

 Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)vil avgrense sitt høringssvar til begrepet «varslingsmottaker».

Det er en økende tendens i kommunene at kontrollutvalget mottar flere henvendelser og varslinger enn før. Likevel er ikke de kommunale kontrollutvalgene nevnt som en mulig varslingsmottaker i NOU-rapporten. FKT mener det er viktig at kontrollutvalgets plass i varslingsinstituttet tydeliggjøres for å unngå misforståelser om hva som er utvalgets rolle og plikter.

 Kontrollutvalgets mandat

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med kommunens forvaltning. I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 4” Tilsyn og kontroll” fremgår kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. I departementets merknader til § 4 går det frem følgende:” Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner». Når det gjelder varslinger eller henvendelser fra andre parter, må kontrollutvalget selv vurdere om henvendelsen faller inn under utvalgets oppgaver og om utvalget vil behandle forespørselen eller ikke. Det er ikke krav om at kontrollen skal være etterfølgende.

 For å unngå at kontrollutvalget risikerer å møte seg selv i døren dersom det på et senere tidspunkt skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon som omfatter kommunens varslingsrutiner, eller f.eks. en undersøkelse av kommunens behandling av en konkret sak, bør det presiseres at varslingssaker etter arbeidsmiljøloven skal håndteres i tråd med kommunens egne interne varslingsrutiner.

Kontrollutvalgets rolle er å påse at kommunen har slike rutiner og utvalget må derfor ikke tillegges en intern rolle i kommunens rutiner for behandling av varsling. Kommunale kontrollutvalg må derfor betraktes som det rapporten definerer som «ekstern varslingsmottaker».