En kartlegging fylkeskommunene har bidratt til viser at kostnadene for å dekke etterslepet på fylkesveiene har doblet seg over en tiårsperiode.

4.9 2023

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet kartlagt vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet i samarbeid med fylkeskommunene. Kartleggingen viser at vedlikeholdsetterslepet per 2022 har en prislapp på 86 – 93 milliarder kroner.

Etter at fylkeskommunene fikk et vesentlig økt veiansvar 2010, har de brukt mer midler på fylkesveiene enn de har fått tilført av staten. Samtidig har staten prioritert riksvei over fylkesvei. For hver krone som går til fylkesvei går 1,6 kroner til riksvei. Denne differansen fører til en økende forskjell i etterslep på riks- og fylkesveinettet.

I brevet fra fylkesordforerkollegiet til Samferdselsedepartementet ber kollegiet regjeringen prioritere fylkesveinettet i statsbudsjettet for 2024.

Den endelige rapporten overleveres 1. oktober.

Kilde:  ks.no