Artikkelen er ment som ”førstehjelp” for nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer. Formålet er å redegjøre for utvalgets plass i det kommunale systemet og gi en oversikt over utvalgets oppgaver, ansvar og arbeidsmåter.

Kontrollutvalgets kjerneoppgave er å forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. For at utvalget skal oppfylle lovens intensjon, må kontrollutvalget ha et aktivt forhold til sine kontroll- og tilsynsoppgaver og selv ta initiativ gjennom å stille kritiske spørsmål og reise egne saker. Kontrollutvalget bør ta mål av seg å bli en god ”vaktbikkje” som er godt synlig og ofte lar seg høre, uten dermed å bli en ”gneldrebikkje”, skriver Bodhild Laastad.

Les hele artikkelen i Kommunerevisoren