To forslag til anbefalinger for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene sendes på ekstern høring med frist 24. mars 2023. Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og NKRF – kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) har samarbeidet om å utarbeide anbefalingene.

6.2 2023

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og NKRF – kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) har samarbeidet om å utarbeide anbefalingene. Styrene i FKT og NKRF har sluttet seg til å sende anbefalingene på ekstern høring.

Det er en felles styringsgruppe som står for de to høringsforslagene, som er utarbeidet av arbeidsgrupper sammensatt av medlemmer fra begge organisasjonene.

Alle medlemmene vil bli invitert til et Teams-møte 17. februar 2023 kl. 10.00 – 11.30. Her vil representanter for arbeidsgruppene presentere forslagene og svare på spørsmål.

Høringsfristen for begge forslagene er 24. mars 2023. Høringssvar sendes post@nkrf.no og svarene vil fortløpende bli publisert.

Lenker til høringsdokumentene:

  • Brev til høringsinstansene
  • Høringsforslag – anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene – bestilling, behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
  • Høringsforslag – anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene – møtebok

Lenke til høringssvar