Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt forslag til endringer i kommuneloven på høring. Fristen for å sende høringsuttalelse er 14. oktober 2022.

Kommuneloven (2018) har nå virket i noe tid. Departementet har fått mange tilbakemeldinger om at loven fungerer bra og er lettere å forholde seg til enn forrige kommunelov (1992). Vi har likevel blitt oppmerksom på at det er behov for enkelte justeringer, og har derfor sendt forslag om endringer i kommuneloven på høring.

Høringsnotatet har forslag om enkelte endringer i reglene om valg til folkevalgte organer, inkludert en ny bestemmelse om settemedlemmer. Departementet foreslår at organet som oppretter arbeidsutvalg selv skal kunne velge settemedlemmer og nye medlemmer til arbeidsutvalget. I tillegg mener vi det bør åpnes for at medvirkningsrådene skal kunne opprette arbeidsutvalg. For at navn på kommunale oppgavefellesskap og interkommunale politiske råd ikke skal bli for lange og tungvinte, foreslår departementet at forkortelsene KO og IPR kan brukes i stedet.

I tillegg har høringsnotatet forslag om en rekke mindre tydeliggjøringer og justeringer, blant annet om møte-, tale- og forslagsrett, ansettelse av ombud og regler for valg varaordfører. Departementet mener det er behov for klargjørende regler om minimumsavdrag på lån, og foreslår derfor en forskriftshjemmel.

Fristen for å sende høringsuttalelse er 14. oktober 2022.

Lovendringene skal etter planen tre i kraft før kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023.
Lenke til høringen: www.regjeringen.no/id2920339

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet