Fylkesmannen i Nordland med ny veileder, som vil være et supplement til KMDs veileder «Kontrollutvalgsboken».

Fylkesmannen i Nordland får jevnlig forespørsel fra politikere og administrasjon i kommunene om problemstillinger som er knyttet til kontrollutvalgets arbeid og myndighet. Dette som en følge av at kommunal egenkontroll og kontrollutvalgets rolle har fått økt oppmerksomhet de siste årene.

Fylkesmannen har derfor tatt initiativ til å få utarbeid en veileder som tar for seg sentrale tema og spørsmål knyttet til kontrollutvalgets arbeid. Målgruppen er primær kontrollutvalgets medlemmer, andre folkevalgte og administrasjonen i kommunene. Den vil også være nyttig for andre som måtte ha interesse i å få mer generell innsikt i kontrollutvalgsarbeid og vil være et supplement til departementets veileder «Kontrollutvalgsboken» (som kommer i oppdatert utgave senere i høst).

 

Her kan du laste ned veilederen «Hvordan lykkes med kontrollutvalgets arbeid? – med erfaringer fra Nordland»