Den nye forskriften vil erstatte to av dagens forskrifter (kontrollutvalgsforskriften og revisjonsforskriften).

04.02 2019

Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Som følge av dette, vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet revidere alle forskriftene som hører til kommuneloven. I den forbindelsen sender departementet nå på høring forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift. Denne vil erstatte to av dagens forskrifter (kontrollutvalgsforskriften og revisjonsforskriften).

Vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med innspill til høringsuttalelse fra FKT.

Frist for å komme med innspill til FKT er 15. mars.  Innspillene blir behandlet i styremøte 25. mars. 

Høringsnotatet finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing–ny-kontrollutvalgs–og-revisjonsforskrift/id2627203/?expand=horingsbrev

Det er også anledning til å avgi høringsuttalelse direkte til departementet. Fremgangsmåten er beskrevet på departementets hjemmeside. 

Høringsfristen til departementet er 2. mai

I høringsforslaget har departementet som hovedregel ikke tatt inn i forskriften bestemmelser som allerede følger av loven. Forskriftene skal kun  utfylle lovens bestemmelser. Det kan derfor være lurt å lese lovens  kap. 23 om kontrollutvalg og sekretariat og kap. 24 om revisjon:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2017-2018/vedtak-201718-081/

 

Lykke til!