En prosjektgruppe nedsatt av NKRF har arbeidet med ulike problemstillinger knyttet til kommunereformen.

Fokus for problemstillingene har vært oppgavene til kontrollutvalgssekretariatet, kontrollutvalget og revisor. I tillegg har det vært nedsatt egne arbeidsgrupper som har arbeidet med intern kontroll, dreiebok for årsoppgjøret, samt kontrollutvalgets og sekretariatets rolle.

Rapporten, som nå foreligger fra prosjektet, tar ikke mål av seg til å gi svar på alle problemstillinger. Som vedlegg til rapporten følger også en egen rapport knyttet til risikoer for økonomiforvaltningen, og en rapport om årsoppgjøret med fokus på kommunesammenslåing (kun tilgjengelig for NKRFs bedriftsmedlemmer).