article_id=136338-ku_boka_2_utg.jpg

Kontrollutvalgsboken er et oppslagsverk for alle som er opptatt av offentlig forvaltning. Men er spesielt innrettet mot folkevalgte i kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretariater og kommunene og fylkeskommunenes revisorer.

Kontrollutvalgsboken kom i oppdatert 2. utgave i desember 2015.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet med ny utgave av «Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver».

Veilederen gir konkrete tips og råd om hvordan medlemmene i kontrollutvalg kan gjøre en enda bedre jobb, sier statssekretær Grete Ellingsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En velfungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit til kommunen, og er viktig for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene. God egenkontroll er resultatet av et samspill mellom kommunestyret, kontrollutvalget, administrasjonssjefen og revisoren. For at samspillet skal fungere best mulig, er det viktig at de ulike aktørene kjenner både sin egen og hverandres rolle godt.

– Den oppdaterte veilederen skal øke forståelsen rundt rollen og oppgavene til kontrollutvalget og legge til rette for et godt samspill mellom aktørene. Vi håper spesielt de nyvalgte kontrollutvalgene får nytte av veilederen, sier Ellingsen.

FKT har vært representert i departementets referansegruppe for oppdatering av 2. utgaven av boka.

Her kan du laste ned pdf-versjonene av bok fra departementets nettsider » (bokmål og nynorsk)

Den kan også bestilles i papirformat fra:

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | www.publikasjoner.dep.no | publikasjonsbestilling@dss.dep.no | Telefon: 222 40 000 | Publikasjonskode: H-2355 B

KMD oppfordrer imidlertid til edrulighet ved bestilling og gjør samtidig oppmerksom på at boka ble delt ut til alle deltakerne på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2016.