Svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på henvendelse fra Østfold kontrollutvalgssekretariat.

Her kan du lese KMDs svar av 16. juni 2014 om kontrollutvalgets innsynsrett i ansattes e-post »