Det framheves som særlig alvorlig at rådmannen ikke besvarer nummererte revisjonsbrev, i et tilfelle et brev om mulig mislighold. 

9.02 2018

Nå har ordføreren innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte etter å ha mottatt sak fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget avgir «åpen» innstilling. 

– Situasjonen er alvorlig og kommunestyret må som øverste myndighet i kommunen ta tak i saken og finne en snarlig løsning. Slik saken er nå kan ikke kontrollutvalget gjennomføre de oppgaver som kommunestyret har bedt om, og som lovgiver har nedfelt som plikter etter kommuneloven, skriver sekretariatet i saken.

https://kommunal-rapport.no/styring-ledelse/2018/02/ma-takle-radmann-som-bryter-lover