Begge standarder trer i kraft med virkning for prosjekter der oppstartbrevet er sendt etter 30. september 2020.

NKRFs forvaltningsrevisjonskomite og selskapskontrollkomite skal i løpet av høsten sammen utarbeide en felles veileder for standardene, med kommentarer til de enkelte punktene. Standardene er samordnet og likelydende, både i språk, struktur og innhold, så langt det passer og er formålstjenlig.

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 002 Standard for eierskapskontroll