FKT har hatt to henvendelser til Datatilsynet i høst med spørsmål om sekretariatene etter loven vil ha plikt til å opprette personvernombud.

25.10 2018

FKT har hatt to henvendelser til Datatilsynet i høst med spørsmål om sekretariatene etter loven vil ha plikt til å opprette personvernombud.

Datatilsynets svar:

«Takk for din henvendelse

Når det gjelder ditt spørsmål så har vi tidligere meldt tilbake følgende vurdering til Forum for kontroll og tilsyn:

«Se vår veileder om personvernombud. Der står følgende:

 Forarbeidene til personopplysningsloven presiserer at vi i Norge definerer «offentlig myndighet og organ» etter forvaltningsloven § 1 i denne konteksten. Det vil si et hvert organ for stat eller kommune.

 Med andre ord er sekretariatets forhold til forvaltningsloven det avgjørende her. Må sekretariatet følge forvaltningsloven, må det også ha personvernombud.»

Jeg håper at dette er et tilstrekkelig klart svar fra Datatilsynets side. Hvorvidt en virksomhet er omfattet av forvaltningsloven eller ikke er ikke en vurdering vi fra Datatilsynets side vil foreta. Det må være opp til organet selv å ta stilling til, idet det også får virkning på andre områder enn den ev forpliktelsen til å opprette personvernombud.

Ove Skåra Fagdirektør og Datatilsynets koordinator for personvernombudsordningen»