Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger

Personvernforordningen inneholder både rettigheter og plikter knyttet til behandling av personopplysninger. Felles for alle reglene er at de bygger på noen grunnleggende prinsipper for personopplysningsvern som er beskrevet i personvernforordningens artikkel 5. Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med disse prinsippene.

Virksomhetens plikter

Den registrertes rettigheter 

Personvernombud skal gi råd om hvordan den behandlingsansvarlige best mulig kan ivareta personverninteressene.

Hvem må ha personvernombud?

Alle offentlige myndigheter eller offentlige organ må ha personvernombud

Forarbeidene til personopplysningsloven presiserer at vi i Norge definerer «offentlig myndighet og organ» etter forvaltningsloven § 1 i denne konteksten. Det vil si et hvert organ for stat eller kommune.

Forum for Kontroll og Tilsyn tilbyr personvernombudstjeneste til kontrollutvalgssekretariat.  For nærmere informasjon om tjenesten – ta kontakt med FKT:

E-post:  fkt@fkt.no   

Tlf:  414 71 166