Sekretariatskonferansen 2022,  Scandic Lillestrøm, 22.-23. mars

Vi tar forbehold om at det kan skje endringer programmet

Tema

Dag 1 kl. 11.00 – ca. 17.00

  • Risikovurdering og risikohåndtering i sekretariatene

I 2020 utarbeidet FKT en mal for internkontrolldokumentasjon i sekretariatene. I høringsrunden var det flere som ytret ønske om en veileder for hvordan sekretariatene kan basere internkontrollen på egne risikovurderinger. Høsten 2020 besluttet derfor FKT og NKRF å utarbeide felles veileder som viser hvordan internkontrollen kan tilpasses sekretariatets egne risikovurderinger og behov for kontrolltiltak.

  • Hva er internkontroll etter kommuneloven?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utga høsten 2021 Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser. Veilederen tar for seg de rettslige rammene for  internkontroll med kommuneplikter. Internkontrollreglene gjelder også for interkommunale samarbeid, her iblant sekretariat som er organisert som kommunalt oppgavefellesskap.    Målgruppen er «kommuner og fylkeskommuner, statsforvaltere og andre tilsynsorganer, og andre aktører som er opptatt av internkontroll i kommunesektoren».

  • Økonomisk internkontroll i praksis

KomRev NORD har gjennomført kontroller i flere kommuner som har avdekket svikt i grunnleggende internkontroll.

  • Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget

I mai 2021 opprettet FKT en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide en veileder for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget. Arbeidsgruppen er nå klar til å presentere sine anbefalinger.

  • Forenklet etterlevelseskontroll og kontrollutvalgets påseansvar

Hva bør etterlevelseskontrollen inneholde for å være dekkende for kontrollutvalget sitt påseansvar med tanke på kontrollutvalgets rolle i prosessen,  risikovurderinger, nivå på sikkerhet, etc. ?

Dag 2 kl. 09.00 – 13.00

  • Åpenhetsindeks for kommuner

Hvordan står det til med åpenheten i kommunene? Hvilke praktiske tiltak kan forbedre åpenheten?

  • Normering av sekretariatets oppgaver 

På NKRFs årsmøtet i 2021 ble det vedtatt å utarbeide kvalitetsnormer for hvordan sekretariatet skal utføre sine oppgaver. Det ble samtidig vedtatt at oppdraget skal utføres i samarbeid med FKT.  Hva kan en normering innebære?  Snakker vi her om et minimumsnivå på sekretariatets tjenester?

  • Diverse problemstillinger til diskusjon:

Vi setter av tid til å diskutere ulike problemstillinger som sekretariatene har spilt inn til FKT

  • Samordning mellom statlig tilsyn og kommunal egenkontroll i praksis

Samordningsmøter og tilsynskalenderen er hjelpemidler for å få til god samordning mellom tilsyn og forvaltningsrevisjon. Hvordan kan vi få samordningen til å fungere godt i praksis?

Program 22. 23. mars

Pris: 6 900 for medlemmer | 7 300 for andre |1 290 for ekstra overnatting fra 21. mars