På grunn av oppblomstringen av Covid-19 viruset, har FKT fått flere henvendelser fra medlemmer som ønsker svar på om departementet vil vurdere å gjeninnføre den midlertidige forskriften om fjernmøter.

Departementets svar, 21.8 2020:

«Departementet har ikke pr. nå konkrete planer om å gjeninnføre den midlertidige forskriften. Det innebærer at det er kommuneloven § 11-7 som regulerer adgang til og gjennomføring av fjernmøter. Etter denne bestemmelsen er det kommunestyret selv som må beslutte at andre folkevalgte organer skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte. Det betyr at et kontrollutvalg ikke kan avholde et møte som fjernmøte før kommunestyret eventuelt har vedtatt slik adgang.

Hvis det er enkelte medlemmer av kontrollutvalget som ikke kan delta i et fysisk møte fordi de tilhører risikogruppen, vil det være et gyldig forfall til møtet. Det må da innkalles et tilstrekkelig antall varamedlemmer. I den forbindelse vil vi minne om kravene til vedtaksførhet og avstemninger, som ikke krever mer enn at minst halvparten av medlemmene har avgitt stemme i den aktuelle saken, jf. kommuneloven § 11-9 første ledd.

Vi minner også om at kommunestyret i et fjernmøte kan vedta at kontrollutvalget skal kunne avholde fjernmøter.»