Sekretariatskonferansen 2022,  Scandic Lillestrøm, 22.-23. mars

Tema

Dag 1 kl. 11.00 – ca. 17.00

 • Risikovurdering og risikohåndtering i sekretariatene

I 2020 utarbeidet FKT en mal for internkontrolldokumentasjon i sekretariatene. I høringsrunden var det flere som ytret ønske om en veileder for hvordan sekretariatene kan basere internkontrollen på egne risikovurderinger. Høsten 2020 besluttet derfor FKT og NKRF å utarbeide felles veileder som viser hvordan internkontrollen kan tilpasses sekretariatets egne risikovurderinger og behov for kontrolltiltak.

 • Hva er internkontroll etter kommuneloven?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utga høsten 2021 Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser. Veilederen tar for seg de rettslige rammene for  internkontroll med kommuneplikter. Internkontrollreglene gjelder også for interkommunale samarbeid, her iblant sekretariat som er organisert som kommunalt oppgavefellesskap.    Målgruppen er «kommuner og fylkeskommuner, statsforvaltere og andre tilsynsorganer, og andre aktører som er opptatt av internkontroll i kommunesektoren».

 • Når kommunens internkontroll svikter – et case

I flere ti-år har Tana kommune blitt svindlet for over 20 millioner kroner. I rapport fra oktober 2021 avdekker revisjonen alvorlig svikt i kommunens internkontroll. Kontrollutvalgsleder Alf Steinar Børresen sier til  Kommunal Rapport: «Det rapporten avdekker viser et skremmende fravær av internkontroll. Det er nesten ufattelig at dette har fått pågå så lenge uten at noen har reagert»

 • Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget

I mai 2021 opprettet FKT en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide en veileder for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget. Arbeidsgruppen er nå klar til å presentere sine anbefalinger.

 • Forenklet etterlevelseskontroll og kontrollutvalgets påseansvar

Hva bør etterlevelseskontrollen inneholde for å være dekkende for kontrollutvalget sitt påseansvar med tanke på kontrollutvalgets rolle i prosessen,  risikovurderinger, nivå på sikkerhet, etc. ?

 

Dag 2 kl. 09.00 – 13.00

 • Normering av sekretariatets oppgaver

På NKRFs årsmøtet i 2021 ble det vedtatt å utarbeide kvalitetsnormer for hvordan sekretariatet skal utføre sine oppgaver. Det ble samtidig vedtatt at oppdraget skal utføres i samarbeid med FKT.  Hva kan en normering innebære?  Snakker vi her om et minimumsnivå på sekretariatets tjenester?

Gruppediskusjoner

 • Diverse problemstillinger til diskusjon:

Vi setter av tid til å diskutere ulike problemstillinger som sekretariatene har spilt inn til FKT

 • Ny utgave av Kontrollutvalgsboken og annet nytt fra KMD

Departementet har/er i ferd med å ferdigstille en ny utgave av Kontrollutvalgsboken. Hva er nytt? I prosessen med den nye utgaven har departementet vært særlig interessert i FKTs og NKRFs vurderinger av prosessbeskrivelser, eksempelbruk og sitater og nye tema.

Pris: ikke bestemt ennå

 

  Påmelding  Deltaker