Sekretariatskonferansen 2023 arrangeres på Scandic Lillestrøm 21.- 22. mars

Sekretariatskonferansen 2023

  • 9 timer (Dag 1: kl.11.00 – ca. 17.00. Dag 2: kl. 09.00 -13.00/ lunsj)
  • Deltakeravgift kr. 7 500, ikke medlemmer kr. 7 950
  • Målgruppen er sekretariatene, men andre interesserte kan også melde seg på.
  • Påmeldingsfrist 8. mars, bindende påmelding

Programmet

Fellesprosjektet mellom FKT og NKRF om normer og anbefalinger for sekretariatsfunksjonen. To veiledere er til høring på tidspunktet for sekretariatskonferansen: Anbefalinger for protokollering og Anbefalinger for bestilling og oppfølging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Bestilling av forvaltningsrevisjon bygger på ROV-analysen. Det er ingen krav til hvordan risiko- og vesentlighetsvurderingene skal gjennomføres utover at den skal være basert på en vurdering av hva som er risiko og hva som er vesentlig. Hvem gjør hva? Hvordan kan vi få til et bredt engasjement? Når er det mest hensiktsmessig å gjennomføre analysen? Hvordan skal nytt kontrollutvalg få godt eierskap til den?

Det nærmer seg kommunevalg og opplæring av nye kontrollutvalg og folkevalgte må forbedres. Hvordan kan sekretariatet spille kontrollutvalgene gode? Hva er viktig å få med i vår tilmålte tid i opplæringen for kommunestyre og for kontrollutvalget?

Det er nyttig for kontrollutvalget å evaluere eget arbeid jevnlig for å få til læring og forbedring ved å sette søkelys på hvordan utvalget fyller sin kontroll- og tilsynsfunksjon. Som et minstemål bør sekretariatet og kontrollutvalget få til en evaluering i slutten av valgperioden. Målsettingen er å få et nyttig grunnlag som kan bearbeides, deles og brukes.

FKT har sendt flere henvendelser til departementet om blant annet sekretariatets og revisors uavhengighet, kontrollutvalgets påseansvar og ordførers rolle i kontrollutvalget. Departementet vil også informere om andre tolkningsuttalelser.

Vi legger opp til god tid til diskusjon og refleksjon i grupper og i plenum.