Protokoll fra styremøte 1. februar 2022

Møtet ble avholdt digitalt på Teams

Hovedsakene på møtet var  to veiledere  som snart  er klar til å sendes til høring og fagkonferansen i juni.