Protokoll fra styremøte 31. mai 2021

Styremøtet ble avholdt som et kombinert Teamsmøte  og fysisk møte.

Nestleder og generalsekretær deltok på styremøtet fra Oslo,  i fm. fagkonferansen  1.-2. juni

Følgende saker ble behandlet:

SS 35/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
SS 36/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 20. april 2021
SS 37/21 Oppfølging av handlingsplanen
SS 38/21 Høringsutkast – mal for personvernrutine i sekretariatene
SS 39/21 Veileder for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget – prosjektmandat og arbeidsgruppe
SS 40/21 Innspill om uavhengighetserklæring for sekretariatet
SS 41/21 Rapport del 2 – Valg av varamedlemmer til kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg
SS 42/21 Styrets innstilling til årsmøtet – sak 2/21 Konstituering
SS 43/21 Referatsaker:
RS 8/21 Henvendelse til FKT ang koml. § 23-6
RS 9/21 Svar fra departementet ang. spørsmål om personvernombud i sekretariatene
RS 10/21 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet, siste versjon
SS 44/21 Eventuelt