Protokoll fra styremøtet 10. desember 2019

Styret hadde sitt siste møte i 2019 i Oslo

Hovedsakene på møtet:

Strategiarbeid, planlegging av vårens arrangementer, opprettelse av arbeidsgruppe som skal utarbeide bransjenorm for kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og oppstart av FoU-arbeid.

FoU-arbeidet er forankret i handlingsplanen som ble vedtatt på årsmøtet i 2019. Her står det at FKT vil søke samarbeidspartnere og ekstern finansiering for å sette i gang planlegging av et FoU-arbeid om kontrollutvalgenes bestiller-rolle.