Protokoll fra styremøtet 15. februar 2021

Styremøtet ble avholdt digitalt på Teams

Hovedsaken i møtet var innkomne høringssvar til veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning.