Midlertidig forskrift om utvidet adgang til å ha lukket møte som fjernmøte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt en midlertidig forskrift som skal lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, på bakgrunn av den senere tids utvikling av pandemien og regjeringens kontaktbegrensende tiltak, fastsatt en midlertidig forskrift som skal lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.

Kommunelovens normalordning er at møter som loven bestemmer at skal gå for lukkete dører, ikke kan gjennomføres som fjernmøte. Dette følger av kommuneloven § 11-7 tredje ledd. Departementet kan imidlertid i forskrift gjøre unntak fra denne regelen, jf. § 11-7 fjerde ledd.

Det har tidligere under pandemien vært gjort et tilsvarende unntak. Den sist gjeldende unntaksbestemmelsen var imidlertid vedtatt opphevet den 1. desember 2021. Det er derfor nå behov for å fastsette en ny bestemmelse med et slikt unntak.

Departementet har derfor nå fastsatt en forskrift som gir et midlertidig unntak fra loven, slik at også møter som må holdes for lukkete dører kan gjennomføres som fjernmøter.

Dette vil lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner, og legge til rette for at møter i folkevalgte organer skal kunne gjennomføres på en trygg og smittevernsforsvarlig måte. Departementet har de siste dagene mottatt en rekke henvendelser fra KS, kommuner og statsforvaltere som har underbygget behovet for en slik unntakshjemmel i forskrift. Departementet har vurdert at det er behov for å få en unntakshjemmel i kraft raskt, slik at kommunenes møteaktivitet før jul kan gå som planlagt.

Forskriften er blant annet av den grunn ikke sendt på høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b.

Forskriften trer i kraft straks, og varer til 1. mai 2022.

Forskriften ligger på Lovdata: Midlertidig forskrift om utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19 – Lovdata