KS har blant annet revidert heftet  «Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll.»

KS har revidert heftet «Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll» i henhold til nytt lovverk. For at folkevalgte skal kunne påvirke og styre selskapene i tråd med de formål som kommunestyret eller fylkestinget har satt, så er det viktig å være bevisst på de mulighetene som finnes og at eierskapspolitikken blir gjenstand for en bred og helhetlig prosess. Med dette heftet ønsker KS å bidra til kunnskap om viktige hensyn og hva som bør på plass for å få til en god eierstyring av selskaper og foretak, men også gi kunnskap til styremedlemmene i foretak og selskaper om god selskapsledelse og praktisering av roller og oppfølging når styringsformen endres.

De i alt 21 anbefalingene for godt eierskap, god selskapsledelse og god kontroll av kommunale og fylkeskommunale selskaper og foretak begrenser seg til interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskaper (AS) og foretak etter kommunelovens kapittel 9.

Anbefaling 21: Sørge for at kontrollutvalget sikres gode nok rammebetingelser til å utøve sin funksjon på en god måte 

Du kan lese hele heftet her