Inntektssystemutvalget la fram sin utredning 29. august. Utredningen er nå sendt på høring med frist 22. desember.

Inntektssystemutvalget ble oppnevnt 12. mai 2020, og fikk i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Inntektssystemet fordeler rammetilskuddet og omfordeler skatteinntekter mellom kommuner. Inntektssystemet består i dag av tre hovedelementer: innbyggertilskuddet med en utgiftsutjevning, ulike regionalpolitisk begrunnede tilskudd og en omfordeling av skatteinntekter gjennom inntektsutjevningen. Utvalget skulle vurdere dagens inntektssystem for kommunene og de ulike elementene i dette, samt komme med et forslag til utforming av inntektssystemet.

Utvalgets utredning, NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene, ble overlevert til Kommunal- og distriktsministeren 29. august 2022.

Utredningen ble sendt på høring med frist 22. desember 2022. Departementet ønsker at berørte og interesserte aktører vurderer utvalgets anbefalinger og kommer med høringsinnspill.

Høringsinnspill kan gis digitalt på regjeringen.no.

Kilde: Kommunalnytt nr. 6/2022