Advokat og varslingsekspert Birthe Eriksen har noen klare råd om hva som er viktig i granskninger av varslingssaker. Møt henne på Sekretariatskonferansen 2017.

Eriksen har skrevet doktoravhandling om ansattes rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Hun praktiserer i dag som advokat, og sitter i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal gjennomgå varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og hvordan disse praktiseres.

Hun har fulgt undersøkelser av varslinger flere steder i landet. – Når sakene blir komplekse og gjerne har foregått over lang tid, er det en fare for å miste oversikten over helheten. Dette kan særlig skje når ulike aktører får i oppdrag å undersøke ulike deler av ett og samme sakskompleks, mener hun. Og nettopp oversikt er viktig i varslingssaker, fordi de ofte er så komplekse, mener advokaten.

⇒ Møt Birthe Eriksen på FKTs Sekretariatskonferanse 21. – 22. mars 2017 »

Birthe Eriksen har klare synspunkter på hva hun mener er viktig å ha med seg i en granskning i varslingssaker:

  • Granskernes mandat må være solid forankret på begge sider for å sikre legitimiteten til prosessen og utfallet av den.
  • Tverrfaglig kompetanse hos granskerne. I tillegg til jus må man ha kompetanse på organisasjonspsykologi.
  • Å se til relevant historikk ved påstander om gjengjeldelse etter varsling. Det kan være avgjørende å se til de opprinnelige varslene: Hva gjaldt de, og hvem rammet kritikken?
  • At gransker har integritet til å ta opp forhold som oppdages underveis, og som man mener er relevant for forståelse av saken.

Det er viktig å ha tverrfaglig kompetanse i en granskning. Man må forstå psykologien og dynamikken som en varslingsprosess kan skape i en organisasjon for å kunne analysere slike saker. Advokaten har gjentatte ganger fremholdt at rettsvesenet ikke alltid fanger opp kompleksiteten, fordi psykologien i arbeidsmiljøet etter hennes oppfatning i for liten grad tas med i vurderingene.

Les hele saken i Fredrikstad Blad »