Kan ansatte i kommunen varsle eksternt til kontrollutvalget og dermed bli beskyttet av taushetsplikten i arbeidsmiljøloven? Lovforarbeidene gir dessverre ikke svar på det.

Debattinnlegg  i Kommunal Rapport 16. september 2021  av generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen

6. september la Transparency International Norge fram resultatene fra den norske delen av Global Corruption Barometer, verdens største kartlegging av innbyggernes oppfatninger om og egne erfaringer med korrupsjon.

Resultatene fra den norske undersøkelsen viser at befolkningen i Norge har høyere tillit til myndighetene enn innbyggerne ellers i Europa har. Men det er likevel grunn til å være på vakt, mener Transparency International Norge.

Kommunale myndigheter er den aktøren som har størst mistillit hos de spurte i korrupsjonsbarometeret. Nesten hver femte deltaker svarer at de har liten eller ingen tillit til kommunale myndigheter. To tredeler har «ganske stor tillit», mens bare 15 prosent svarer at de har svært stor tillit til kommunale myndigheter.

En vesentlig andel uttrykker mistillit til myndigheter og næringsliv når det stilles spørsmål om korrupsjon og hvor stort problemet er:

  •  Hver femte innbygger ser på korrupsjon hos myndighetene som et stort problem.
  • Tre av ti innbyggere tror bedrifter betaler eller bruker kontrakter til å vinne offentlige kontakter.
  •  Hver tiende innbygger tror de fleste bedriftsledere og kommunale myndigheter er involvert i korrupsjon.
  • Nesten halvparten av de spurte frykter gjengjeldelse hvis de varsler om korrupsjon.

Selv om disse funnene viser hva innbyggerne tror og ikke hva som faktisk er tilfelle, er det grunn til bekymring. At nesten halvparten av de spurte frykter gjengjeldelse hvis de varsler om korrupsjon, gir særlig grunn til bekymring fordi varsling er viktig for å kunne avdekke kritikkverdige, uetiske og kriminelle forhold.

Gjengjeldelse mot en arbeidstaker som varsler i samsvar med arbeidsmiljøloven, er forbudt. Vernet gjelder alle former for gjengjeldelse, som for eksempel trakassering, ubegrunnet omplassering, dårligere lønnsutvikling, fratakelse av arbeidsoppgaver, oppsigelse og avskjed.

De fleste kommuner har i dag kanaler som tar imot meldinger om kritikkverdige forhold. KS anbefaler alle kommuner å utarbeide rutiner for å varsle internt som bygger på tjenestevei.

For sikre trygghet for varsleren, anbefaler KS videre at alle kommuner bør etablere en alternativ ekstern kanal (f. eks et advokatkontor) som sikkerhetsventil for de tilfeller varselet ikke fører frem.

Det kan også tenkes at varsler ikke ønsker å varsle tjenestevei fordi de frykter represalier. Ved å varsle internt kan nemlig varsleren risikere at den eller de det varsles om får kjennskap til hvem som varsler: Når det varsles internt, kan taushetsbelagt informasjon komme inn under unntaket fra taushetsplikt i forvaltningsloven. Dette kan medføre at varslers identitet blir kjent internt i kommunen. Varsler har et tydeligere vern når det varsles eksternt. Arbeidsmiljøloven fastslår at når det varsles eksternt gjelder taushetsplikten også overfor sakens parter (kommunen) og deres representanter (kommunens advokat).

Kommunenes kontrollutvalg mottar fra tid til annen varsler fra kommunalt ansatte om kritikkverdige forhold. Normalt vil et kontrollutvalg henvende varsleren videre til «linjen» og evt. kommunens eget varslingsmottak. Varselet kan likevel gi innspill til kontrollhandlinger i regi av kontrollutvalget. Utvalget kan f. eks iverksette egne undersøkelser eller forvaltningsrevisjon tilknyttet tema i varsel, og/eller kommunens varslingsordning generelt. Uansett om det mottatte varselet gir grunnlag for kontrollhandlinger eller ikke, så skal varselet journalføres og arkiveres på ordinært vis hos kontrollutvalgets sekretariat.

Mange kontrollutvalg og deres sekretariat vil intuitivt se på kontrollutvalget som en ekstern varslingsmottaker, men det finnes lite veiledning på området. Lovforarbeidene til endringer i arbeidsmiljøloven om varsling drøfter dessverre ikke om varsling til kommunale kontrollutvalg kan ansees som ekstern varsling. NOU 2018: 6 «Varsling – Verdier og vern», gir kun en generell fremstilling, bla. på s 29 hvor utredningen definerer ekstern varsling som «opplysninger og dokumenter som gis til personer eller organisasjoner utenfor virksomheten – tilsynsmyndigheter, faglige forum, media mv». Forum for Kontroll og Tilsyn har derfor sammen med Norges Kommunerevisorforbund, rettet en henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet der vi ber om en avklaring på kontrollutvalgets stilling ved varsling etter arbeidsmiljøloven. Vi mener at kontrollutvalget i denne sammenhengen bør anses som et eksternt organ. Hensynet til varsleren – som er i god tro når hen varsler til kontrollutvalget  – og intensjonen om kontrollutvalgets og sekretariatets uavhengighet og tillitt, bør tale for det.

(Kommunal- og  moderniseringsdepartementet har sendt saken videre til Arbeids- og sosialdepartementet)