Forum for Kontroll og Tilsyn har avgitt høringssvar til forslag til lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven

Forum for Kontroll og Tilsyn har følgende kommentarer til Høringsnotat – forslag til lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven

Frist for å vedta årsregnskapet

  • 6, 2- ledd: Årsregnskapene og årsberetningene for 2019 skal vedtas senest 15. september.

Vårt forslag:

Forslaget bør endres til at årsregnskapene og årsberetningene for 2019 vedtas senest 30. september.

Begrunnelse:

Dersom revisjonsmeldingen kommer så sent som 15. juni, er det sannsynlig at kontrollutvalgets håndtering blir etter ferien. Med andre ord skal alt dette skje innen 15. september:

  • Sekretariatets saksbehandling
  • Utsending 7 dager før møtet
  • Kontrollutvalgsmøte
  • Melding om vedtak
  • Innkalling til formannskapsmøte, 7-10 dager før møte
  • Formannskapsmøte
  • Innkalling til kommunestyremøte, 10 dager før møte
  • Kommunestyrebehandling

Departementet vurderer selv at en eventuell frist 1. september er for knapp og foreslår 15. september. FKT tror ikke at det er noen nevneverdig ulempe å skyve fristen med to uker til.

Kommunestyrene har ofte sitt første ordinære høstmøte fordelt på alle datoer i september, også etter 15. september. Med vårt forslag, vil det ikke være behov for å framskynde kommunestyremøter som etter møteplanen skal holdes i siste halvdel av september. Dette vil også gi større rom for forsvarlig saksbehandling / saksbehandlingstid i alle ledd.

Etterlevelseskontroll

  • 6, 3. ledd: Regnskapsrevisor skal avgi skriftlig uttalelse om resultatet av den forenklete etterlevelseskontrollen etter kommuneloven § 24-9 senest 15. september.

Vårt forslag:

Forslaget bør endres til at regnskapsrevisor avgir skriftlig uttalelse om resultatet av den forenklede etterlevelseskontrollen etter kommuneloven § 24-9 senest 15. august, sekundært 25. august.

Begrunnelse:

Departementet foreslår frist 15. september, slik at fristen kommer senere enn frist for revisjonsberetning som er foreslått til 15. juni dette året. Denne fristen bør settes til 15. august, sekundært 25. august, slik at kontrollutvalgene får med sak om etterlevelseskontroll på det første kontrollutvalgsmøte etter ferien.

FKT har også vurdert om ikke denne fristen bør være lik fristen for revisjonsberetning, altså 15. juni.  FKT vurderte det slik at det som er viktigst her, er at kontrollutvalgene kan få med sak om etterlevelseskontroll i samme møte som behandling av årsregnskapet. Da vil en frist 15. august være tilstrekkelig.

 Øvrige forslag fra departementet

Vi slutter oss til øvrige forslag om unntak fra enkelte bestemmelser i kommuneloven, IKS-loven og partiloven.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing–lov-om-midlertidige-unntak-fra-kommuneloven-lov-om-interkommunale-selskaper-og-partiloven/id2695370/?uid=2ea38cd0-952b-49e7-a29b-8129c7b38ac2